Sociocratie

Bij De Tijd en Ruimte worden alle besluiten gemaakt met (betrokken) leerlingen en samenwerkers. Dat gebeurt met een sociocratische kringenorganisatie. De hoogste kring binnen de school is de schoolkring. Alle leerlingen, samenwerkers en ondersteuners kunnen binnen deze kring, door middel van moties, hun ideeën en plannen voorstellen.

Om te voorkomen dat de schoolkring te vaak gaat over eenvoudige beslissingen die maar voor een paar mensen interessant zijn, kan de schoolkring mandaat geven aan sub-kringen. De schoolkring kan bijvoorbeeld budget en beslisbevoegdheid geven aan de werkplaatskring, zodat leden van deze kring zelfstandig kunnen besluiten of en welke nieuwe boormachine ze willen aanschaffen. Deze kringen kunnen lang bestaan, maar ook na het uitvoeren van het idee, zoals een zomerfeest, weer verdwijnen. De organisatie beweegt mee met de behoeften van de school.

Besluiten worden genomen in kringen.  Deze volgen een aantal vaste rondes: de beeldvormende ronde (begrijpt iedereen waar we het over gaan hebben?), de meningsvormende ronde (wat vindt iedere deelnemer er van?) en de besluitvormende ronde (kan iedereen consent gaan met het volgende besluit?). Tijdens elke ronde komt iedereen aan de beurt. Omdat je weet dat je zelf ook aan de beurt gaat komen, kun je met volledige aandacht luisteren naar wat er gezegd wordt. Mocht je iets niet begrijpen kan je hier een vraag over stellen, maar wat je wilt zeggen over jouw mening bewaar je tot je zelf aan de beurt bent. In de besluitvormende ronde wordt er een voorstel van het besluit gevormd en gevraagd of iemand een overwegend bezwaar heeft. Het besluit wordt net zo lang aangepast tot  iedereen consent (geen overwegend beargumenteerd bezwaar) geeft aan het voorstel. Als dit zo is, wordt het voorstel aangenomen. Een besluit dat op deze manier genomen wordt, wordt door iedereen gedragen. Dit lijkt heel omslachtig en tijdrovend, maar met ervaren kringleden worden besluiten toch heel snel genomen. Voor veel mensen is het een verademing om op deze manier te vergaderen.

WhatsApp Image 2019-11-18 at 10.34.37

Bemiddelingskring (BMK)

Een bijzonder onderdeel van de sociocratie is de BeMiddelingsKring, een kring om conflicten op te lossen. Het gaat er in deze kring niet om om een schuldige aan te wijzen, of om te straffen, maar om weer samen verder te gaan.

Een BMK wordt gehouden als de twee kemphanen er zelf niet uitgekomen zijn, zelfs niet met een samenwerker er bij. Het conflict zit kennelijk te diep.

Het doel van de kring is dat iedereen vertelt wat er precies gebeurd is, en wat dat met hem/haar gedaan heeft. Vaak is dit begrip voor elkaar al genoeg om het conflict op te lossen.

De tweede ronde gaat over wat iedereen in de kring (dus ook de gespreksleider) aangeeft wat ze zelf kunnen doen om in de toekomst dit conflict te voorkomen.

Soms moet er nog iets rond gemaakt worden: bijvoorbeeld het repareren of vervangen van iets dat stuk gegaan is. De laatste ronde gaat er dus over wat er nog moet gebeuren om weer verder te kunnen. Dit gebeurt in consent met alle aanwezigen: samen bepalen we wat redelijk is.

Kinderen vinden deze kringen in het begin niet leuk: saai, verplicht… Dat geeft niet: de motivatie om het zelf op te lossen wordt hierdoor wel groter. Na een aantal BMK